Giải pháp

Đóng tàu

Nhiều cơ sở chuyên dụng và chế tạo tàu cần có sự hỗ trợ của các quy trình cấp và xử lý nước chuyên dụng và cả các ứng dụng dân dụng liên quan.