Giải pháp

Khai thác dầu

Quá trình khai thác chế biến dầu mỏ có thể được hỗ trợ bởi giá trị kinh tế và tuổi thọ của các hệ thống nhựa nhiệt dẻo.