Giải pháp

Xử lý dầu khí

Các giải pháp nhiệt dẻo là một thành phần thiết yếu của phía hạ nguồn của ngành công nghiệp dầu khí. Hiệu quả về chi phí và kéo dài tuổi thọ của các hệ thống xử lý trong công nghiệp xử lý dầu khí là lợi thế mà các sản phẩm mang lại.