PVDF

PVDF là một giải pháp hệ thống đường ống tuyệt vời để yêu cầu các ứng dụng hóa học và nước, ngay cả ở nhiệt độ cao.

Đối với lĩnh vực môi trường nước và hóa chất công nghiệp, PVDF cung cấp giải pháp hệ thống đường ống hoàn hảo vì các đặc tính tinh khiết, kháng hóa chất.