Van bi zắc co

Van bi nối zắc co 2 đầu. Cùng trong nhóm van bi, phương thức kết nối bằng zăc co. Thông thường kích thước từ 1/2 inch tới 3 inch. Đa dạng vật liệu