Chi tiết sản phẩm

BlazeMaster CPVC

600,000

style="width: 53.746%;" width="508"><td style="width: 9.88142%;" width="50">48.56 </tr><tr><td style="width: 17.7866%;" width="81">  40 X PT40</td><td style="width: 14.4269%;" width="102">  1½” x PT1¼”<td style="width: 9.68379%;" width="48">48.11<td class="yoast-text-mark" style="width: 6.71937%;" width="">="35">70 <tbody>ong>d2T</strong>"width: 6.71937%;" width="35"><strong>B</td><td style="width: 6.32411%;" width="32">I</strong></td> class="yoast-text-mark" style="width: 6.917%;">width="36"><strong>D</strong><td class="yoast-text-mark" style="width: 9.88142%;" width="50">><strong>d1</str</strong>

&amp;lt;strong&gt;Size mm(.)

</td><td style="width: 14.4269%;" width="102"&amp;gt;in
class="yoast-text-mark">e="width: 7.31225%;" width="35"><strong>Sch.</strong>s="yoast-text-mark" style="width: 8.10277%;" width="41">>Do</strong></strong>style="width: 7.31225%;" width=""80</td></td">class="yoast-text-mark" style="width: 8.10277%;" width="41"&gt;&gt;73.5</td><td style="width: 6.917%;" width="36"&gt;60"width: 6.32411%;" width="32">38</td&gt;</tr></tbody>
Nối ren trong ( Ren Đồng) CPVC BlazeMaster chữa cháy  40 X PT40 ,(1½” x PT1½”)

600,000

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay