Rơ le 9900

Module Rơle 9900 tùy chọn bổ sung thêm hai rơle tiếp xúc có thể lập trình. Đầu ra bộ thu mở trong đơn vị cơ sở 9900 sử dụng cài đặt Rơle 1. Module Rơle tùy chọn được gán cho rơle 2 và 3 trong các menu.