Chi tiết

Bài viết

Hiệu suất dài hạn của Corzan CPVC

Hiệu suất hoạt động trong dài hạn của CPVC Corzan

Hiệu suất dài hạn của các hệ thống đường ống Corzan® chịu áp lực được kiểm tra theo Phương pháp thử nghiệm ASTM D1598 cho thời gian đến sự cố của ống nhựa dưới áp suất bên trong không đổi. Dữ liệu tiêu biểu thu được từ ống làm bằng Corzan CPVC được hiển thị bên dưới.

Hiệu suất dài hạn của các hệ thống đường ống Corzan

hiệu suất hoạt động của CPVC

hiệu suất hoạt động của CPVC

Dữ liệu thu được từ các thử nghiệm vượt quá 16.000 giờ. Dữ liệu được đánh giá theo tiêu chuẩn ASTM D2837, Phương pháp tiêu chuẩn để có được cơ sở thiết kế thủy tĩnh cho vật liệu ống nhựa nhiệt dẻo.

  • Độ bền thủy tĩnh dài hạn (LTHS) là giá trị ngoại suy của ứng suất vòng so với dữ liệu thời gian thất bại ở mức 100.000 giờ.
  • Cơ sở thiết kế thủy tĩnh (HDB) được xác định bằng cách phân loại giá trị LTHS như được định nghĩa trong ASTM D2837.
  • Ứng suất thiết kế thủy tĩnh (HDS) được lấy bằng 50% HDB cho các ứng dụng nước theo định nghĩa của Hội đồng thiết kế thủy tĩnh của Viện ống nhựa -PPI.
  • Xếp hạng áp suất cho các kích thước ống cụ thể được tính từ HDS với công thức sau

:

hiệu suất hoạt động của CPVC

Tìm hiểu thêm về các phương pháp thử nghiệm được phát triển bởi ASTM, ISO và Viện ống nhựa Hoa Kỳ giúp xác định khả năng chịu áp lực của nhựa nhiệt dẻo trong bài viết tài nguyên của chúng tôi, “Cách tính xếp hạng áp suất ống CPVC.

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay