Chi tiết

Bài viết

Xếp hạng áp suất sụp đổ tới hạn của đường ống Corzan CPVC là gì?

Xếp hạng áp suất sụp đổ tới hạn của ống Corzan CPVC (PSI và Inch của nước)
Tại @ 73 ° F Không có Hệ số An toàn

Các hệ số làm giảm nhiệt độ thích hợp phải được áp dụng cho vật liệu được chọn khi làm việc ở nhiệt độ lớn hơn 73 ° F.
Áp suất sụp đổ tới hạn là áp suất tối đa cho phép có thể áp dụng bên ngoài đường ống và liên quan trực tiếp đến độ dày thành ống được chọn.

Ví dụ về điều kiện áp suất bên ngoài có thể xảy ra: khi đường ống chôn dưới đất chịu tải trọng của đất; ứng dụng dưới nước; dịch vụ hút chân không; và đường ống lắp trên đường hút. Tải trọng bên ngoài thực tế tác dụng lên đường ống là sự chênh lệch giữa áp suất bên ngoài và áp suất bên trong tác dụng ngược nhau. Kết quả là đường ống có điều áp có thể chịu được tải trọng bên ngoài lớn hơn đường ống rỗng.

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay