Chi tiết

Corzan CPVC

Kiếm tín dụng LEED với hệ thống đường ống Corzan

Hướng dẫn lấy điểm LEED dùng CPVC CorzanFlowGuard

 

Lấy điểm LEED dùng CPVC

Mặc dù ẩn sau những bức tường, việc lựa chọn hệ thống đường ống có thể đóng một vai trò quan trọng trong các công trình xanh, từ hiệu quả năng lượng, chất lượng nước đến bảo tồn tài nguyên. Đối với các dự án đang tìm kiếm chứng nhận LEED v4 BD+C, hệ thống đường ống FlowGuard Gold và Corzan có thể đóng góp vào các khoản tín dụng theo một số tiêu đề.

• Vật liệu & Tài nguyên(Materials & Resources): Công bố và Tối ưu hóa Sản phẩm Xây dựng, Công bố Sản phẩm Môi trường (Phương án 1). Người chỉ định có thể kiếm được 1 điểm khi bao gồm ít nhất 20 sản phẩm từ năm nhà sản xuất khác nhau với tài liệu tiết lộ bao gồm tuyên bố dành riêng cho sản phẩm, EPD hoặc chương trình được USGBC phê duyệt.

Vật liệu & Tài nguyên: Công bố và Tối ưu hóa Sản phẩm Xây dựng, Công bố Sản phẩm Môi trường (Phương án 2). Người chỉ định có thể kiếm được 1 điểm khi sử dụng các sản phẩm tuân thủ một trong một số tiêu chí chiếm 50%, tính theo chi phí, trong tổng giá trị của các sản phẩm được lắp đặt cố định trong dự án. Vật liệu kết cấu và bao vây không được chiếm quá 30% giá trị của sản phẩm xây dựng tuân thủ.

Vật liệu & Tài nguyên: Quản lý chất thải xây dựng và phá dỡ, chuyển hướng. Người chỉ định có thể kiếm được 1-2 điểm bằng cách sử dụng vật liệu xây dựng và phá dỡ không độc hại được tái chế và/hoặc tận dụng.

Vật liệu & Tài nguyên: Chăm sóc sức khỏe, Giảm nguồn BPT: Chì, Cadmium và Đồng. Người chỉ định có thể kiếm được 2 điểm bằng cách chỉ định các sản phẩm thay thế cho vật liệu được sản xuất bằng chì và cadmium.

Đổi mới(Innovation): Đánh giá mức độ phơi nhiễm và nguy hiểm đối với con người của vật liệu xây dựng (Tín dụng thí điểm). Người chỉ định có thể kiếm được 1 điểm bằng cách sử dụng ít nhất 5 sản phẩm được lắp đặt cố định khác nhau từ ít nhất hai nhà sản xuất khác nhau với đánh giá mối nguy hiểm và mức phơi nhiễm đã được xác nhận cho từng chất.

Đổi mới: Phân tích tổng hợp vật liệu xây dựng (Tín chỉ thí điểm). Người chỉ định có thể kiếm được 1 điểm bằng cách sử dụng ít nhất ba sản phẩm được lắp đặt cố định khác nhau có bản phân tích định tính được ghi lại về các tác động tiềm ẩn đến sức khỏe, an toàn và môi trường của sản phẩm trong năm giai đoạn của vòng đời sản phẩm (lắp ráp/sản xuất sản phẩm, lắp đặt sản phẩm xây dựng, sử dụng sản phẩm, bảo trì sản phẩm, hết vòng đời sản phẩm/tái sử dụng).

Lấy điểm LEED cho dự án của bạn khi dùng CPVC Corzan và FlowGuard – Liên hệ với chúng tôi để bổ sung các tài liệu phục vụ cho việc đăng ký các tín chỉ này.

Tham khảo các bài viết trong nhóm chủ đề liên quan đến tín dụng LEED và công trình xanh

Bài viết gốc https://www.corzan.com/blog/earning-leed-credits-corzan-piping-systems

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay